{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Affärsetik

Hållbara affärer

Affärsetik handlar om etiska och moraliska principer men också om lagar och regler, riktlinjer och normer. Våra mål inom affärsetiken är bland annat att ta socialt ansvar, att bedriva hållbara affärer och att kräva samma höga standard gällande etik och moral från våra samarbetspartners och leverantörer som vi kräver av oss själva.

Värderingar

Justa villkor

Korruption/mutor

Vi tar ansvar för löften

Klimatneutralitet

Ekonomiskt, ekologiskt och socialt

Att vara klimatneutral innebär att inte påverka klimatet negativt, varken direkt eller indirekt. Det innebär också att inte ge upphov till utsläpp av växthusgaser. Granitor Properties vill inte bara vara klimatneutrala utan också vara en förebild för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling genom våra ansvarsfulla affärer.

Energi

Materialval

Resor och transporter

Hälsa och välmående

Hälsan först!

Hälsa och välmående är ett område som påverkar allt vi gör. Våra relationer ska präglas av tillit och respekt och vi vill främja öppna och inkluderande arbetsplatser som bygger på mångfald och jämställdhet, där alla medarbetare värdesätts och inspireras att bidra efter sin förmåga.

Säker arbetsmiljö

Sund inomhusmiljö

Främja hälsa och välmående bland medarbetare

Den hållbara staden

En inkluderande miljö för alla

En hållbar stad är ett omfattande begrepp, det innefattar alla delar i vårt hållbarhetsarbete. För att en stad och/eller område ska vara hållbart så måste den vara hållbar i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende. Foto: Gehl

Attraktiva platser, platser man vill vara på

Hög kvalité på Arkitektur och Design

Mångfald i användningssätt och upplåtelseformer

Följande huvudområden ingår i vår uppförandekod:

Allmän information

Affärsuppträdande hos våra affärspartner

Mänskliga rättigheter

Arbetsvillkor

Miljö

Anti-korruption

Efterlevnad och uppföljning

Rapportera överträdelser

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

En bättre värld är möjlig

Om man ska lyckas skapa ett hållbart samhälle måste man jobba tillsammans. Är du med?

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}