Personlig inre utveckling som verktyg för att nå FN:s mål

Kan samarbete och personlig utveckling på individnivå hjälpa till att öka ambitionen för en förändring mot ett hållbart samhälle? Det tror LiseLotte J Bate, kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Att dra sitt strå till stacken för att nå de globala hållbarhetsmålen ligger helt i linje med Granitors vision om en bättre framtid.

Under 2021 började Granitor att sponsra det globala iniativet Inner Development Goals – en satsning som bygger på tanken att personlig utveckling är en förutsättning för att uppnå de 17
hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. För näringslivets del handlar Agenda 2030 i grunden om att
driva företag ansvarsfullt och hållbart, med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. Något som Granitor länge haft fullt fokus på.

– Vi jobbar väldigt systemastisk med kulturbyggande, och en stark samarbetskultur hjälper oss att göra ansvarsfulla affärer, säger LiseLotte J Bate.

Hon menar att personlig utveckling kan öka förståelsen och höja ambitionen för att arbeta för en hållbar framtid.

– Jag tror att det är bra att börja med sig själv. Om vi tar oss an utmaningen att utveckla oss själva och hittar vår inre kompass, så tror jag att vi bättre orkar med att driva den här nödvändiga förändringen.

Globalt samarbete för hållbarhet

Utgångspunkten för Inner Development Goals är att utvecklingen för att nå de globala målen i Agenda 2030 går för långsamt. Inner Development Goals listar 23 förmågor inom fem områden som man menar att individer behöver utveckla för att kunna ta till sig hållbarhetsmålen. Här har Granitor tack vare sitt systematiska kulturarbete redan kommit en bra bit på väg, menar LiseLotte.

– De fem områdena i Inner Development Goals handlar om relationen till sig själv, kognitiva förmågor, att ta hand om sig själv och andra, samarbete och social förmåga, och att kunna
driva förändring.

– Det här är förmågor som man kan träna upp, och allt det här ingår redan i våra utbildningar på Granitor Business School. Genom att träna på det här kan man bli mer medveten om sin egen betydelse för en förändring i stort.

Ökat fokus på samarbete

Under förra året utvecklade den interna affärsskolan sina utbildningar och satte ännu mer fokus på samarbete och personlig utveckling.

– Nu har vi vävt in omvärldsanalys och perpektivmedvetenhet i våra utbildningar. Vi har till exempel en spännade upplevelsebaserad uppgift där vi övar oss på att sätta sig in varandras situation och se på uppgiften ur olika perspektiv. I ett samarbete är det viktigt att förstå att man kan ha med sig olika fördomar, och att man ställer sig frågan i vilken utsträckning man själv har tagit in kontexten när man ska utföra ett arbete.

Granitors ledningsplattform beskriver det koncerngemensamma arbetsättet och är en av grundpelarna i kulturarbetet. Under 2021 har den uppdateras med ytterligare fokus på
samarbetsförmåga.

– Med utgångspunkt från vår ledningsplattform tog vi fram ett samarbetsmaterial, där vi förtydligar vårt gemensamma sätt att samarbeta. Det är ett konkret material som alla våra bolag
kan arbeta med för att ytterligare höja samarbetsförmågan. Här lyfter vi också vikten av personlig utveckling för lyckade samarbeten. 


Granitor gör ansvarsfulla affärer

Som samhälls- och industriutvecklare bär vi ett stort ansvar på våra axlar. Vi vill vara med och se till att vårt samhälle utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt. Dessutom har vi på Granitor en högt ställd målbild: vi ska bidra till en bättre framtid. För oss innebär det att göra ansvarsfulla affärer och att inspirera till nya, mer hållbara lösningar till våra kunder och partners. Hos oss är hållbarhet inte ett separat projekt, utan integrerat i vår dagliga verksamhet.

Läs mer här

Social hållbarhet och matförsörjning går hand i hand i Sydafrika

I Sydafrika är det ont om odlingsbar mark. Organisationen Nordic Earth inriktar sig därför på att kompostera ekologiskt avfall för att skapa en levande jordmån för odling och samtidigt utbilda ungdomar i stadsodling. Med stöd från Granitor har de även startat ett trädplanteringsprojekt tillsammans med skolelever i Kapstaden.

Läs mer