Inköp är en drivande kraft i hållbarhetsarbetet

Rätt använt kan inköpsarbetet fungera som ett effektivt verktyg i omställningen mot mer hållbara projekt och affärer. I en upphandling ställs krav som leverantörer och entreprenörer behöver leva upp till vad gäller miljömässigt och socialt ansvar. Anders Soldan är inköpschef på Granitor Properties, med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Och han har upplevt stora förändringar till det bättre under sina år som inköpare – från fokus på kortsiktig ekonomisk vinning till att arbetet driver på mot minskade klimatavtryck och schysstare villkor.

– När jag började jobba med inköp i mitten av 90-talet var det avtal och kostnader som gällde. Det var mindre viktigt varifrån produkterna kom, eller hur de tillverkades. Visst, det fanns uppförandekoder, men fokus låg på ekonomin. Det kom en vändpunkt i början på 2000-talet och det är en fantastisk utveckling som har skett sedan dess, explosionsartad, säger Anders Soldan.

Anders menar att denna utveckling har inneburit att företag nu tar tillvara på leveranskedjor fullt ut och att det finns en större förståelse för den logistik som krävs kring material och produkter. Idag innefattas hela värdekedjan i inköpsarbetet, med allt från tillverkning till transporter och härledning av ursprunget. Men trots att Anders och hans medarbetare på Granitor Properties ställer krav på att vissa fabrikat och artiklar, som de vet är schysst tillverkade, ska användas, är det alltjämt svårt att spåra hela produktionskedjan. 

– Det vi gör är mer komplicerat än tillverkning på löpande band. Vi bygger en hel fastighet, till och med ett helt samhälle i vissa fall. Vi kan inte ha den kontrollen fullt ut i dagsläget.

Anders Soldan, till höger, med medarbetarna Johan de Besche och Jakob Ljunggren.

Hårdare krav gör upphandlingarna säkrare

Med dagens hårdare hållbarhetskrav har reglerna blivit tydligare för samtliga parter, vilket medför bättre och öppnare diskussioner mellan beställare och kund. Det har enligt Anders gjort upphandlingarna säkrare. Att föra dialog och ha ett långsiktigt samarbete med kunder och partners är en viktig del i Granitors företagskultur och något Anders värnar extra mycket om. Han berättar att han får mycket gehör från leverantörer och entreprenörer om att de kontrakt de tecknar med Properties inte blir en skrivbordsprodukt, utan tvärtom är startpunkten för att utveckla affärsrelationen.

– När vi kontrakterar en leverantör eller entreprenör gör vi det för att vi ska kunna förhålla oss till dem långsiktigt och samarbeta över tid.

I inköpsarbetet ställs krav på att samtliga leverantörer och entreprenörer ska förhålla sig till Granitors ansvarfulla affärer, det vill säga beakta såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter och minimera negativa effekter av dessa. Properties har kontinuerliga avtalsmöten med sina leverantörer och entreprenörer där man följer upp hur arbetet har gått och där samarbetet vidareutvecklas.

– Där pratar vi om vad vi tillsammans kan göra för att minska klimatavtryck och miljöpåverkan genom att titta på statistik, volymer och kvalitetsaspekter. Vi kommer också till rätta med bristande planering, som tillför onödigt arbete. Absolut för att göra kostnadsbesparingar, men framför allt för att minska transaktionsled och utvinna samordningsfördelar.

Närproducerade och Svanenmärkta hus

Granitor Properties har till exempel tillsammans med ett trettiotal olika leverantörer tagit fram unika byggsatser till bostadskonceptet Lyckos, där idén är att människor ska kunna köpa hus till en rimlig kostnad. Bostäderna är noggrant designade för att vara så yteffektiva som möjligt och delarna prefabriceras i exakta mått. Det minskar materialsvinn och arbete på byggplatsen, vilket är både miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Lyckos-konceptet finns än så länge i Skåneregionen, men ska under de närmaste åren utökas till Mälardalen, där Properties förvärvat mark.

– Vi valde i ett tidigt skede att endast arbeta med svenska premiumleverantörer för att minska transporter och öka kvaliteten. Det har verkligen varit en häftig utvecklingsresa tillsammans med leverantörerna, som hade varit omöjlig att göra om vi inte hade haft Granitors starka varumärke och organisation bakom oss.

Förutom att de är närproducerade är Lyckos-husen, liksom numera Properties samtliga nyproducerade bostäder, Svanenmärkta. Allt material som används är godkänt enligt Svanens kriterier och en grundförutsättning i upphandlingen är därför att leverantörerna lever upp till deras krav.

Ständig utveckling

För inköpare gäller det att hålla sig à jour allt eftersom hållbarhetskraven inom inköp och upphandling förändras. För Anders är det stimulerande och utvecklande att behöva lära nytt.

– Det är viktigt att vara förändringsbenägen och att ha kvar förmågan till inlärning. Upphandling idag handlar om att förstå att inköp och avtal inte är en process, det är ett program som ständigt utvecklas. Och det gäller att vara en del av det programmet. Inte tro att du bemästrar processen till fulländning.

En utveckling som Anders ser framåt i arbetet med inköp är behovet av att i större uträckning ha kontroll över material- och leveranskedjorna. Då går det att ställa hållbarhetskrav direkt på leverantören och till exempel påverka valet av transportfordon. Properties jobbar med att möjliggöra transporter via järnväg, liksom att reducera materialsvinn och avfall i byggprocessen. Att minska klimatavtryck och miljöpåverkan är viktigt i varje del av byggskedet. Och att bygga med hållbara material, som trä, samtidigt som man minskar användningen av betong sänker koldioxidutsläppen och är en investering för framtiden.

Genom att se till att allt material som används kan bli återbrukat i framtiden förlänger Properties livslängden på sina fastigheter och jobbar cirkulärt. Och enligt Anders är återanvändning av begagnat material något som kommer mer och mer. Som exempel kan nämnas fastigheten Droppen i det nya kvarteret Embassy of Sharing som Properties bygger i Malmö, där fasadmaterialet görs av plåt från återanvända värmeväxlare.

– Det kommer att bli något helt unikt och det kommer absolut sticka ut. Och få uppmärksamhet, säkert även internationellt.


Kan en undervattensdrake lösa 50 procent av världens energibehov?

Hur ska vi kunna lösa världens energiförsörjning utan att vi förstör miljön på vårt jordklot? Det var den inte helt enkla utmaningen som ledde fram till en helt ny teknik framtagen av Minesto, ett företag som Granitors investmentbolag Corespring New Technology AB (fd. Midroc New Technology AB) investerar i.

Läs mer