Cirkulära flöden för en hållbar framtid

Att ställa om till ett cirkulärt agerande är ett måste för att kunna nå klimatneutralitet. Granitor Properties arbetar strategiskt utifrån tydliga och konkreta mål i sin hållbarhetsplan för ökad cirkuläritet – både inom den egna verksamheten och i branschen genom samarbetsinitiativ.

Sedan 2018 har Granitor haft ekologiska hållbarhetsmål, utformade efter hur koncernens påverkan i sin helhet ser ut. Varje affärsområde har sedan valt förbättringsområden utifrån vilka som är viktigast för dem.

Energiförbrukningen är en prioriterad angelägenhet inom hela Granitor-gruppen och en ambitiös energikartläggning genomfördes därför även under 2021. Våra entreprenad- och tjänstebolag har fokuserat på att mäta energiåtgången för att gå vidare med åtgärder som leder till minskad förbrukning. Vi har stor kunskap om energiförbrukning under en fastighets hela livslängd och allt vi bygger är energicertifierat enligt svenska eller internationella standarder. Från och med 2021 Svanenmärker även Granitor Properties alla sina nybyggda fastigheter.

Ekologisk och ekonomisk nytta

Granitor Properties fokus på ett reducerat klimatavtryck uppenbarar behovet av att ställa om till cirkulära flöden, bland annat materialflöden. I en tid som tydligt visat hur skört det är att utvinna jungfruligt material ser man nu ännu klarare nyttan i att restaurera och återbruka befintligt material, både för den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten. Branschgemensamma grepp, såväl som enskilda aktörers initiativ, behövs för att stimulera en marknad där inte bara inköpspriset är konkurrenskraftigt utan där även ett rejält reducerat koldioxidavtryck kan minska behovet av klimatkompensation.

Som en av initiativtagarna och drivande aktörerna i den Lokala Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, LFM30, skapar Granitor Properties tillsammans med andra aktörer gemensamma förutsättningar för resurseffektiva och cirkulära lösningar. Genom sitt partnerskap i Centrum för Cirkulärt Byggande, CCBuild, är man också med och driver på den digitala marknadsplatsen för återbrukat material, där det är möjligt att annonsera ut och efterlysa vid behov.

Återbrukat material i fasader

Inom den egna verksamheten arbetar bolaget intensivt för att använda återbrukat material både i förvaltning och nyproduktion. I stadsbyggnadsprojektet Embassy of Sharing i Malmö kommer två av byggnaderna bekläs med fasad som bidrar till resurseffektiva och cirkulära materialflöden. En byggnad kommer få återbrukat fasadtegel och en annan får en fasadplåt från överskottsmaterial vid produktion av värmeväxlare. Granitor Properties utvecklar också cirkulära energilösningar – överskottsvärmen från de kommersiella fastigheternas kylanläggningar används för uppvärmning och varmvattenproduktion till bostäder och den kyla som är en restprodukt vid värmeproduktionen för bostäderna går till kylning av kontor.


Inköp är en drivande kraft i hållbarhetsarbetet

Rätt använt kan inköpsarbetet fungera som ett effektivt verktyg i omställningen mot mer hållbara projekt och affärer. I en upphandling ställs krav som leverantörer och entreprenörer behöver leva upp till vad gäller miljömässigt och socialt ansvar. Anders Soldan är inköpschef på Granitor Properties med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Och han har upplevt stora förändringar till det bättre under sina år som inköpare – från fokus på kortsiktig ekonomisk vinning till att arbetet driver på mot minskade klimatavtryck och schysstare villkor.

Läs mer