Tekniska system Varbergstunneln

Granitor Systems har fått i uppdrag att agera huvudleverantör av tekniska system inklusive all installation av el och kraft till Varbergstunneln. Granitors beställare är Implenia som har ett samverkansavtal med Trafikverket.

Granitors uppdrag avser projektering och utförande av samtliga installationsarbeten tågtunnel, servicetunnel, anslutande tvärtunnlar, perrong samt tillhörande teknikutrymmen (BEST Bana, el, signal, tele för tågdrift ej inkluderat).

Granitor Systems och Granitor Electro är vana att driva projekt ihop och i detta uppdrag kommer vi ha nöjet att även arbeta med Midroc Mechanical.

I Granitors åtagande ingår:

 • El-& Belysning

 • Styrsystem

 • Tele/Säkerhet

 • VA-system

 • Brandvatten

 • Utrymningsdörrar och portar

 • Luftbehandlingssystem

 • Impulsfläktar i tunnel och stationsbyggnad

 • Hissar

 • Rulltrappor

 • Teknikhus

 • Projektering och 3D-modellering av samtliga system

 

Om projektet

I utvecklingen av ett hållbart samhälle är hållbara transporter en viktig pusselbit. En del av utbyggnaden av Västkustbanan är dubbelspår och en tunnel under Varberg centrum. Sträckan Varberg-Hamra är nio kilometer lång varav cirka 3 kilometer av sträckan kommer att gå i tunnel under Varbergs centrum.

Järnvägen kräver idag ett stort utrymme i stadsmiljön eftersom den skär igenom staden. Att flytta järnvägstrafiken under jord ökar trafiksäkerheten avsevärt då spåren ovan jord har ett antal järnvägskorsningar där olycksrisken är hög. Hastigheten på hela sträckan ökar - genom Varbergs stationsområde höjs hastigheten från 90 km/h till 160 km/h. Från Varberg station och söderut höjs hastigheten från som mest 130 km/h till som mest 200 km/h.

Den stora vinsten är kapacitetsökningen från enkelspår till dubbelspår. Det ger också betydligt större möjligheter att hantera tågförseningar.

Varberg hör till de svenska kommuner som växer snabbast i förhållande till sin folkmängd och dubbelspåret genom Varberg blir en viktig del i att ge fler människor möjlighet att pendla fortare till arbete och utbildning. Det nya dubbelspåret möjliggör att framkomligheten ökar när fler tåg får plats.

Enligt planerna ska tågen börja rulla på det nya spåret år 2024 och projektet vara helt klart år 2025


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Virtual Commissioning och simulering gruvindustrin

Simulering kan användas för att minska kostnader och öka kvaliteten.

Läs nästa referensprojekt