"Att vara bra på samarbete är en hygienfaktor för framtiden"

För att öka trivseln bland medarbetarna, vinna affärer och uppnå de resultat man vill ha är ett gott samarbete A och O. Och för att bli bra på samarbete inom en organisation behöver man träna och ha en gemensam förståelse för vad det innebär. Här berättar Brenton Bate, processledare på Granitor, vilken betydelse ett fungerande samarbete har för att företag ska nå framgång.

– Samarbete handlar om att sätta laget framför jaget, säger Brenton.

Som tidigare rugbyspelare och handbollscoach ligger sportreferenser nära till hands för Brenton Bate. Han är en av medarbetarna på Granitors affärsskola Granitor Business School, med lång erfarenhet av att utbilda medarbetarna i individ-, grupp- och organisationsutveckling. Syftet med utbildningarna är att skapa effektiva team och projekt på alla nivåer i organisationen och för det krävs ett gott samarbete.

– Att vara bra på samarbete är affärskritiskt och en hygienfaktor för framtiden. Jag ser att omvärlden kräver mer och mer kring samarbete. Att fokusera mer på relationskompetens och träna samarbete i projekt är något som flera beställare och totalentreprenörer ställer högre krav på idag, eftersom det både är kostsamt och tidskrävande om de mjuka parametrarna inte fungerar. Det kan leda till dyrbara låsningar.

Handlar om överlevnad

Brenton understryker vikten av tydlighet kring vad man egentligen menar när man pratar om "ett gott samarbete" inom en organisation, eftersom det gör att medarbetarna får en gemensam förståelse. Det gör i sin tur samarbetet enklare, såväl mellan medarbetare som med kunder och partners.

– Eftersom vår verksamhet är hårt konkurrensutsatt och projekten blir alltmer komplexa så behöver vi öka vikten av kommunikation för att uppnå ett gemensamt mål i allt vi gör. Vi kan inte bara leverera utifrån kvalitet, kostnad och tid, vi behöver dessutom förmedla att vi tror på och vill göra det tillsammans. Vi är bra på samarbete på Granitor men vi får aldrig slå oss till ro, vi behöver alltid ligga steget före våra konkurrenter som också börjar bli mycket bättre på det här. Att vara bra på samarbete handlar rent krasst om överlevnad.  

Ökad arbetsglädje

Enligt Brenton bidrar samarbete både till högre effektivitet och ökad arbetsglädje. Och arbetsglädje gör medarbetarna motiverade att prestera på en ännu högre nivå, vilket ökar yrkesstoltheten.

– Det som jag har sett under mina år på Granitor, när jag har varit ute på olika projekt och siter, är att det i grupper med en stark samarbetskultur alltid finns några medarbetare som hela tiden lyfter fram andra och ser till att alla blir inkluderade. Dessa individer har fingertoppskänsla för hur de får olika typer av människor att lira ihop, de är inte rädda för att visa att det är okej att bry sig om eller visa uppskattning. Det skapar trygghet, vilket gör att svåra saker blir enklare att hantera. Trygghet och öppenhet hänger ihop.

Brenton är övertygad om att den här typen av positiva influenser gör att det är fler som vill bidra på samma sätt.  

– När jag frågar grupper varför de trivs och fungerar bra tillsammans får jag nästan alltid samma svar: "för att vi tar hand om varandra och löser saker ihop".

Hur blir man som företag bra på samarbete?

– Det handlar om att stärka medarbetarnas kompetens i att fokusera på teamet. Samarbete handlar i grunden om att vi bidrar till en gemensam framgång genom att bland annat skapa trygghet, oberoende av roller och arbetsområden. Att våga släppa på eventuell prestige. Jag säger inte att individuella prestationer inte är viktiga, tvärtom får var och en briljera med sina olika förmågor och kompetenser. Man kan jämföra det med att det handlar om att göra så många mål som möjligt för att vinna matchen, men aldrig för egen vinning utan för lagets resultat.

Kräver träning och tillit

Ett framgångsrikt samarbete är något som medarbetarna formar och åstadkommer tillsammans, vilket kräver en mycket hög nivå av tillit mellan parterna.

– När andra företag beskriver att det är lätt att samarbeta med oss och frågar mig vad som ligger bakom blir mitt svar att det handlar om rätt attityd, bra medarbetarskap och mycket träning. Vi tränar mycket på att fokusera på rätt saker, såsom vikten av bra grupprelationer, förståelse för varandras olikheter, att förstå helheten i uppdraget, skapa trygghet, hålla varandras motivation uppe, ta hand om varandra och att ge gruppen rätt förutsättningar för att "göra sina mål". Förmågan att lita på varandra är något som vi fokuserar på inom Granitor. Det är det gemensamma förtroendet som gör att en grupp vågar vara innovativa. 

Att som medarbetare vara tränad i samarbete är ett hjälpmedel för den dialog som krävs för att bedriva gemensamma projekt, internt eller externt. Brenton nämner som exempel att man i ett uppstartsmöte tillsammans med en kund kan inleda en dialog om vikten av samarbete.  

– Då kan man visa att det här är vad samarbete innebär för oss och samtidigt involvera kunden genom att fråga: "hur ser ni på samarbete och vad betyder ett gott samarbete för er?". Att avsätta en timme i början av ett projekt för att prata om hur man vill att samarbetet ska fungera kan kapa fyrtio timmars omarbete längre fram. 

Det här är Granitor Business School

Granitors affärsskola Granitor Business School har sedan starten 2007 anordnat så kallade medarbetarskapsdagar för alla nya medarbetare och kurser i individ-, grupp- och organisationsutveckling. I utbildningarna sätts samarbete och självledarskap främst. Affärsskolan är ett strategiskt verktyg för att bygga en god kultur och ett starkt och tryggt ledarskap, som ger välmående medarbetare och goda resultat.


Hur byggs en stark företagskultur? 

Människor som upplever tillit, blir erkända och tilldelas tydliga roller kommer att utvecklas, både på ett personligt och ett professionellt plan. Det är utifrån denna grundläggande formel vi bygger Midroc-kulturen – med lika delar tålamod och brinnande engagemang för samarbete. 

Läs mer