20 april 2016

Midroc utvecklar bostäder i Tygelsjö

Midroc har ett tecknat exploateringsavtal med Malmö stad avseende utbyggnad av bostäder i Tygelsjö, ett avtal som godkändes under tekniska nämndens möte idag.

Midroc har i samarbete med Malmö stad och Lantmännen tagit fram förslag till ny detaljplan för området som innebär nyproduktion av både småhus och flerbostadshus samt en mindre centrumbildning. 

- Utvecklingen av området innebär att gammal industrimark nu kan tas i anspråk för nybyggnation av bostäder, såväl småhus som flerbostadshus, säger Magnus Norén, affärschef på Midroc. Tygelsjö får samtidigt en mindre centrumbildning med ett litet torg och ett urval av mindre butiker i anslutning till en ny livsmedelsaffär.  

- Eftersom Malmö är i stort behov av nya bostäder så är utvecklingen av Tygelsjö angelägen, fortsätter  Magnus Norén, affärschef. Nu när exploateringsavtalet är klart kan detaljplanen antas, som möjliggör att drygt 160 småhus och 50 lägenheter i flerbostadshus kan byggas på Midrocs mark. 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan rivning av en befintlig industribyggnad påbörjas. Därefter kan exploateringsarbetena, som inkluderar ledningsarbeten, markarbeten och byggandet av gator inom området, sättas igång. Bostadsbyggandet beräknas kunna starta under 2017, och därefter blir det en successiv utbyggnad av området. 

Fakta

Midroc förvärvade fastigheten Fodret 5 i Tygelsjö 2005 och förvärvar ytterligare delar av angränsande mark. Ett gemensamt förslag till detaljplan har tagits fram i samarbete med Malmö stad och Lantmännen för att möjliggöra bostadsbyggnation.

•Tekniska nämnden godkände förslaget till exploateringsavtal och köpeavtal vid sitt möte 2016-04-20.• Det nya området kommer omges av en park som binds ihop med Tygelsjös befintliga parkstråk.

• Tygelsjö har goda kommunikationsmöjligheter med närhet till Citytunnelstationen i Hyllie samt E6 och yttre ringvägen. Det s.k. Tygelsjöstråket för cyklister och gångtrafikanter leder in till Malmös centrala delar. 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Norén
Affärschef på Midroc Property Development
tfn 010-470 74 44, 072-734 58 93

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här