04 juli 2013

Pergamum rapporterar positiva preliminära effektdata från en fas I/II-studie med LL-37 i patienter med svårläkta sår

Pergamum AB, ett av Midroc New Technologys portföljbolag, rapporterade idag att det primära studiemålet, vilket var säkerhet och tolerabilitet, uppnåddes i den randomiserade fas I/II-studien med LL-37 för behandling av venösa bensår.

Data från studien visar också att patienter som behandlats med LL-37 hade en statistiskt signifikant förhöjd sårläkningshastighet jämfört med placebo.

I en dubbel-blind multicenterstudie erhöll 34 patienter med venösa bensår antingen placebo eller någon av tre olika doser av LL-37. Det primära studiemålet var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet för Pergamums gelformulering av den terapeutiska peptiden LL-37 som har potential att bli "first-in-class".

Tre doser av LL-37 (0,5, 1,6 och 3,2 mg/ml) jämfördes med placebo. Data från studien visar att det inte finns några säkerhetsrisker med LL-37. Dessutom tolererades försöksläkemedlet väl när det applicerades på venösa bensår i de två lägre doserna (0,5 mg/ml och 1,6 mg/ml). I den högsta dosgruppen (3,2 mg/ml) observerades däremot en ökad incidens av lokala reaktioner i de behandlade såren.

De övergripande resultaten från studien visar att patienter som behandlats med de två lägre doserna av LL-37 under en månad, hade en förbättrad läkning jämfört med placebo. En initial analys visar att den genomsnittliga läkningshastigheten hos patienter som fick 0,5 mg/ml eller 1.6 mg/ml var 3 till 6 gånger högre än i placebogruppen och att denna skillnad var statistiskt signifikant (p<0,05). I den högsta dosgruppen, där ökad förekomst av lokala reaktioner observerades, noterades ingen förbättrad sårläkning.

"LL-37 är en multifunktionell terapeutisk peptid med unika egenskaper. Peptiden förkommer naturligt i huden och spelar en viktig roll i sårläkning", säger Jonas Ekblom, VD för Pergamum AB. "Pergamums egenutvecklade gelformulering med LL-37 har potential att bli en viktig behandling av svårläkta sår, ett sjukdomsområde i stort behov av nya behandlingsmetoder."

Svårläkta bensår är en enorm börda för den enskilde patienten och för hälso- och sjukvården. Idag finns uppskattningsvis 15 miljoner patienter globalt. De kliniskt viktigaste kroniska såren i epidemiologiska och hälsoekonomiska termer är venösa sår, diabetiska sår och trycksår. Trots att praktiskt taget inga medicinska framsteg har gjorts under de senaste decennierna, uppgår den globala sårvårdsmarknaden till över 10 miljarder euro i årlig försäljning.

"Det är mycket ovanligt att man i en relativt liten studie, som den som gjorts på LL37, med så tydlig statistisk signifikans kan påvisa så dramatiskt positiva behandlingseffekter. Jag blir allt mer övertygad om att Pergamums koncept med läkemedel baserade på kroppsegna peptider kommer att resultera i nya, säkra och effektiva behandlingar", säger Göran Linder, VD för Midroc New Technology.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ekblom, VD, Pergamum AB
Tel: 08-470 37 40, e-post: jonas.ekblom@pergamum.com

Göran Linder, VD, Midroc New Technology
Tel: 010-470 70 61, e-post: goran.linder@midroc.se

Om Pergamum

Pergamum är ett biofarmaceutiskt företag som är inriktat på utveckling av terapeutiska peptider för lokal behandling av infektioner och sår. Bolagets vision är att utveckla en portfölj av unika utvecklingsprogram som har ett betydande medicinskt värde, och som gom genom internationella företagsallianser kan resultera i nya banbrytande produktklasser som är "first-in-class" och "first-in-category". Bolagets utvecklingsportfölj inkluderar flera terapeutiska peptider av vilka tre program befinner sig i klinisk utveckling, med potential i ett flertal medicinska användningsområden. För mer information, vänligen besök www.pergamum.com.

Om Midroc New Technology

Midroc New Technology AB är ett svenskt riskkapitalbolag som investerar i tidiga skeden i banbrytande teknologier med verifierad global potential inom områdena clean tech och biomedicin. Midroc New Technology ingår i Midroc Europe, som är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande vara med och bidra till en bättre framtid. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vi är 2800 medarbetare och under 2012 omsatte vi 4 miljarder kronor

Om LL-37

LL-37 är en kroppsegen peptid med ett flertal funktioner som spelar en viktig roll i sårläkning. Data från oberoende forskargrupper indikerar att kroniska sår har en relativ brist på LL-37 och att sådana sår med fördel torde kunna behandlas med exogen tillförsel av peptiden. Den exakta mekanismen med vilken LL-37 stimulerar sårläkning är ännu okänd men det är väl dokumenterat att LL-37 utöver de antibakteriella egenskaperna också stimulerar migration av epitelceller och nybildning av blodkärl.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här