CCS Panelen – en podcast om CCS & kolsänkor

Är CCS svaret på våra klimatmål? CCS Panelen är en podcast med fokus på möjligheter och utmaningar med CCS. Vi söker svaret på dina frågor om CCS och vad som krävs för att tekniken ska kunna förverkligas på bred front. Du möter representanter från industrin, forskarvärlden och politiken i kunskapshöjande samtal.

Här kan du lyssna på alla avsnitt av CCS Panelen

46. Godbitar från 2022

LiseLotte Jernberg Bate, programledare och kultur- och hållbarhetschef på Granitor, reflekterar över det nya året och bjuder på godbitar från avsnitt under 2022. Du hör Pär Larshans, hållbarhetschef och ansvarig för affärsutveckling på Ragn-Sells, Elin Bergman, vice ordförande på Cradlenet och medgrundare av Nordic Cirkular Hotspot, Josefina Sallén, fokusområdesledare och coach för cirkulär omställning på RISE, John Ahlberg, en av grundarna av Kärnfull Next och Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör och tidigare bland annat generalsekreterare för Svenska Röda korset.

45. Kolsänkor och målkonflikter

Martina Andersson, verksamhetsutvecklare och projektledare på Sysav Utveckling, (Sydskånes avfallsaktiebolag) berättar om den genomförbarhetsstudie som man nu startat med stöd från Energimyndigheten för att utreda möjligheterna till CCS vid avfallskraftvärmeverket i Malmö. Studien ska pågå till hösten 2024 och målet är att bidra till regionens utsläppsminskningar, som en kolsänka för regionen. Martina berättar också om målkonflikter, Lokal Färdplan Malmö 2030 och hopp och mod

44. Katalysatorer sökes för klimatomställningen

Anders Wijkman, författare, samhällsdebattör och tidigare bland annat generalsekreterare för Svenska Röda korset och EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om sitt livslånga engagemang för miljön och vad det betyder för honom. De samtalar om välfärdsindikatorer, bottom-up-lösningar, progressiva företagsledare och bristen på katalysatorer för att få genomslag för alla initiativ som tas när det gäller klimatomställningen.

43. Livslångt lärande och klimathopp

Anita Aspegren, vd på IQ Samhällsbyggnad, och Pär Lundström, senior policy advisor på Installatörsföretagen, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om kompetensbrist, synen på livslångt lärande och vad begreppet prosument står för. De lyfter viljan och kraften i samhällsbyggnadssektorn och diskuterar byggnadens roll i energisystemet och energieffektivisering.

42. Frihet, jämlikhet och utsläppsrätter

Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och del av Global Utmanings styrelse, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om hans senaste bok En strimma av hopp, som tar upp klimatkrisen och hur vi kan hitta en väg till det postfossila samhället. De diskuterar tipping points, kaskadeffekter, begreppet frihet och hur sambandet mellan utsläppsrätter och jämlikhet ser ut.

41. Kompetensbrist bromsar klimatomställningen

Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik på Svenskt Näringsliv, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om den kompetensbrist vi står inför i många olika branscher och hur den kommer att påverka den klimatomställning som Sverige har förbundit sig att göra. Och hur ska vi få till det livslånga lärande som krävs för att vi ska vara aktuella i ett näringsliv som ställer allt högre krav på ny kompetens i befintliga näringar eller ny kompetens inom näringar som uppstår i takt med omställningen?

40. Att våga vara det goda exemplet

Pär Larshans, hållbarhetschef och ansvarig för affärsutveckling på Ragn-Sells och även medordförande för Internationella Handelskammarens arbetsgrupp för cirkulär ekonomi i Paris, berättar om drivkrafter, affärsutveckling och vilka samhällsutmaningar framöver som lägger grunden för att ställa om från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Han berättar hur han ser på sambandet mellan god självkänsla och ansvarsfullt företagande. Pär ger också tips på hur man kan göra för att ändra en företagskultur.

39. Tajming framför allt

Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om tajmingens betydelse och vikten av att ligga rätt i tiden när man vill göra positiv skillnad. Andreas beskriver hur hållbarhetsarbete för honom handlar om bred kompetens och integrerade lösningar. Och hur näringslivet är den optimala arenan för att låsa upp kopplingen mellan affärer, lönsamhet och att skapa hållbar utveckling. De diskuterar också kulturella perspektiv på samverkan.

38. Samarbetsprojekt mellan Billerud Korsnäs och Luleå tekniska universitet - hur har det gått?

Eva Ekholm-Stenberg, Corporate Environmental Manager på Billerud Korsnäs, och Glenn Bark, universitetslektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, är tillbaka i podden. De berättar vad som hänt sedan sist i deras gemensamma projekt där de undersöker möjligheten till infångning av koldioxid för lagring i svensk berggrund. Projektet har fått 10 miljoner kronor från Energimyndigheten. De berättar om fältarbetet, analyserna, betydelsen av ny kompetens i projektet genom anställning av doktorander och hur projektet kan bidra till Employer branding.

37. Vilka värden påverkar samhällsomvandlingen?

Tomas Björkman, samhällsentreprenör, författare och initiativtagare till Ekskäret Foundation, och Åsa Jarskog, global hållbarhets- och ledarutvecklare med lång erfarenhet av att arbeta med företagande i olika länder och olika kulturer, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om vägen framåt för att nå de globala hållbarhetsmålen och kopplingen till IDG:erna (Inner Development Goals), ett ramverk för personlig inre utveckling. De diskuterar även EU:s Taxonomi som genom rapportering vill reglera att investeringar satsas på Do no significant harm-initiativ.

36. Vad har segling med cirkulär ekonomi att göra?

Josefina Sallén, Fokusområdesledare och coach för cirkulär omställning på RISE, berättar om hur hon i sitt arbete stöttar företag som vill göra affärer på ett mer hållbart sätt att gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Josefina beskriver det cirkularitetsmått som RISE har utvecklat och hur de mäter en produkts eller ett företags cirkularitet. Hon beskriver också hur SKF framgångsrikt arbetar cirkulärt, bland annat genom data och digitalisering, och vad Ellen MacArthur och segling har med cirkulär ekonomi att göra.

35. Entreprenörer som driver klimatomställningen

Anki Riemer, grundare av Nordic Earth, och Hans von Essen, från Beras International och utvecklare av kursen Diet for a green planet, diskuterar entreprenörens roll för att skapa förändring och klimatomställning. Från sina verksamheter ger de exempel på hur regenerativt jordbruk kan bidra till minskade växthusgaser och hur planteringen av 4 400 träd kan göra skillnad, både vad det gäller koldioxidinlagring, kunskapsbyggande och framtidstro.

34. CCS for dummies 2.0

Martin Rödén, partner på Captimise, återvänder till CCS Panelen för att djupdyka ner i hela CCS-kedjan tillsammans med LiseLotte Jernberg Bate. De samtalar om framtida lagringsplatser, testanläggningar, omogna och mogna infångningsteknologier och hur behovet av minusutsläpp påverkar utvecklingen av CCS framöver.

33. Den cirkulära affärsmodellen

Elin Bergman, vice ordförande på Cradlenet och medgrundare av Nordic Cirkular Hotspot, samtalar med LiseLotte Jernberg Bate om hur en cirkulär ekonomi kan bidra till att nå klimatmålen. De diskuterar också cirkulära affärsmodeller, CCS-tekniken, målkonflikter och hur våra vanor skapas – och hur man bryter en vana och skapar ett nytt beteende. Elin ger också tips till företagare hur man kan bidra till miljöomställningen utan att tappa tillväxt.

32. Så lyckas komplexa samverkansprojekt

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning på KTH och med en gästprofessur vid Chalmers, berättar om sin forskning om förtroende och samverkan i beställar- och entreprenörrelationer, både i byggprojekt och i kontrakt för fastighetsrelaterade tjänster. Hon beskriver också vad som krävs för att komplexa samverkansprojekt ska lyckas och hur kulturen med starka projektledare kan skapa svaga lärstrukturer.

31. Är SMR:ER kärnenergins framtid?

John Ahlberg, en av grundarna av Kärnfull Next, berättar om vad som utmärker de nya småskaliga kärnkraften med SMR:er, små modulära reaktorer. Vad skiljer dem från dagens kärnkraftsreaktorer och vilka avvägningar finns inom taxonomin där kärnkraften klassas som en hållbar investering? I avsnittet undersöker också LiseLotte Jernberg Bate, CCS Panelens nya programledare, hur konfirmeringsbias eller selektiv bias kan påverka oss.

30. Fjärrvärmens unika roll i Norden

CCS Panelens nya programledare LiseLotte Jernberg Bate, kultur- och hållbarhetschef på Granitor, samtalar om FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport om klimatanpassningar av samhället med Jonas Norrman från IMCG, Håkan Sköldberg från PROFU och Mikael Kullman från Granitors konsultbolag Aenigma. De diskuterar också förslaget till strategi för bio-CCS som är framarbetat för fjärrvärmesektorn tillsammans med Energiforsk.

29. Offentlig upphandling - drivande faktor i klimatomställningen?

LiseLotte Jernberg Bate, rektor för Granitor Business School och kultur- och hållbarhetschef på Granitor, och Hans Nyblom, Expert Affärsutveckling på Installatörsföretagen, diskuterar erfarenheter som byggherre och entreprenör respektive branschorganisation och vad som är avgörande för att öka fokus på hållbarhet i projektarbeten. De berättar också om vikten av tillit för lärande och hur upphandlingar och inköp är viktiga parametrar för att driva klimatomställningen.

28. Ny teknik minskar avfall och klimatpåverkande utsläpp

Thomas Sörensson, vd för Scandinavian Enviro Systems, berättar om företagets satsning i Uddevalla där man vill implementera ny teknologi för återvinning av råvaror, en banbrytande teknik som minskar både avfall och klimatpåverkande utsläpp. Thomas berättar också om råvaran kimrök, digitala tvillingar och betydelsen av samarbeten över värdekedjan, man arbetar bland annat med Volvo och Michelin är en partner.

27. Microsoft siktar på 0 klimatutsläpp

Therése Treutiger, ansvarig för innovation och partnerverksamhet på Microsoft Sverige, samtalar med Sara Davidsson om klimatåtgärder och Microsofts ambitioner och arbete på området och om betydelsen av samverkan. Hon berättar om sitt personliga engagemang för att få fler unga intresserade av teknikbranschen och hur viktiga förebilder är. Therése ger också tips om digitala verktyg för att arbeta med klimatåtgärder och berättar vad som är viktigast för att leda innovation.

26. Framtidens gröna kemiindustri

Håkan Kihlberg, projektledare för Project Air på Perstorp, berättar om Perstorps historia som kemiindustri och om Project Air – ett initiativ för att tillverka hållbar metanol som är helt baserad på förnybara och återvunna råvaror. Håkan berättar om vilka strategiska beslut som tagits under resans gång och hur minskningen av koldioxidutsläpp kan uppnås genom att ta tillvara befintliga resurser. Han diskuterar också kemiindustrins övergång till en cirkulär ekonomi.

25. Minskad klimatpåverkan genom kraftfulla data

Anders Karlström, professor och prefekt vid Elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola, och Anton Bergholtz, projektledare på Granitor Systems, berättar om sitt samarbete kring automatiserade gränssnitt och beskriver olika testbäddar för produkten. Målet är att samla in och analysera data från olika processer och sedan kunna erbjuda industrin förbättringsförslag för energibesparingar. Genom att skapa innovation vill projektet hjälpa till att minska klimatpåverkan och exempel på en testanvändare idag är Stora Enso.

24. Energiåtervinning för klimatet - när blir avfall en resurs?

Karin Medin, vd för Söderenergi, samtalar med Sara Davidsson om investeringar i koldioxidneutral kraftvärmeproduktion genom CCS och lokal elproduktion. Karin berättar om bolagets anläggning för energiåtervinning som producerar både el och värme. Genom att bränna avfallsrester undviks metanutsläpp från deponier, positivt för både miljö och klimat. Hon diskuterar också målkonflikter – när blir avfall en resurs? Förbränning av plast är ett problem ur ett klimatperspektiv och orsakar stora fossila utsläpp.

23. Att bygga hållbart i trä

Erik Serrano, professor i byggnadsmekanik vid Lunds tekniska högskola, och Åsa Blom Rydell, docent i virkeslära vid Linnéuniversitetet, diskuterar kolsänkor när man bygger i trä. De samtalar om hur man kan främja samverkan mellan olika aktörer och gå från vision till verksamhet och de ger Växjö som exempel på en modern trästad.​ Åsa berättar också om ett spännande projekt i Region Kronoberg som tittar på framtidens boende på landet och Erik berättar om historiken bakom ordet stockkonservativ.

22. Fastighetsförvaltning och åtgärder för att minska klimatpåverkande utsläpp

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan och Karina Antin, hållbarhetschef på fastighetsföretaget K2A, diskuterar utmaningar och konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkande utsläpp i förvaltning av fastigheter, både när det gäller kommersiella fastigheter och bostäder. De berättar om klimatneutralitet, miljöcertifiering, nice to have-anpassningar i fastigheter och hur man som fastighetsbolag kan arbeta för att bidra till beteendeförändringar (hos hyresgästerna) som främjar hållbarhet och cirkularitet.

21. Nyårsspecial om beteendeförändringar för att nå klimatmålen

KG Hammar, ärkebiskop emeritus, och Liselotte Jernberg Bate, rektor för Granitors affärsskola (tidigare Midroc), diskuterar klimatomställningen som en existentiell utmaning där det behövs ett brett engagemang från olika delar av samhället för att skapa en bred och långsiktig klimatallians för förändring. Tillsammans med programledaren Sara Davidsson samtalar de också om modigt ledarskap, den kritiska massans betydelse för förändring och hur andlighet ser ut i klimatsammanhang.

20. Vad krävs för klimatneutralt byggande?

Rikard Sjöqvist, energi- miljö- och teknikchef på Granitor Properties (tidigare Midroc Properties), samtalar med sin kollega Sara Davidsson om bakgrunden till projekt LFM30. LFM30, lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, lanserades 2019 som ett branschinitiativ. Rikard beskriver hur viktig samverkan är i projektet, hur byggherrens roll ser ut för att nå en klimatsmart produkt och betydelsen av materialval vid varje inköp.

19. Hållbar finansiering och investering med Danske Bank del 2

I två avsnitt av CCS Panelen samtalar Roger Josefsson, hållbarhetschef och tidigare finanschef på Danske Bank, om skillnaden mellan hållbar investering och hållbar finansiering med Sara Davidsson. Roger beskriver också hur bankens affärsmodell ser ut när det gäller hållbara investeringar, hur han ser på EU:s taxonomi och behovet av standarder och satsningar på CCS.

18. Hållbar finansiering och investering med Danske Bank del 1

I två avsnitt av CCS Panelen samtalar Roger Josefsson, hållbarhetschef och tidigare finanschef på Danske Bank, om skillnaden mellan hållbar investering och hållbar finansiering med Sara Davidsson. Roger beskriver också hur bankens affärsmodell ser ut när det gäller hållbara investeringar, hur han ser på EU:s taxonomi och behovet av standarder och satsningar på CCS.

17. EU och regional klimatomställning

Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C) med klimat, miljö- och energifrågor på sitt bord, och Hanna Paradis, processledare vid Johanneberg Science Park, Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad, diskuterar samspelet mellan EU:s riktlinjer och principer och regional utveckling med fokus på klimatet tillsammans med Sara Davidsson. Emma efterlyser också mer aktivitet på EU-nivå inom CCS-området.

16. Nordens väg framåt i klimatomställningen

Markus Wråke, vd på Energiforsk, samtalar med Sara Davidsson om den studie inom nordisk energiforskning som han har lett på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Fyra omställnings- och energiscenarier för Norden till år 2030 pekar ut vägen framåt och vad som behöver prioriteras. I rapporten lyfts också behovet av ändrade beteenden och i avsnittet diskuterar Markus och Sara hur man kan inspirera till ändrade beteenden utan att det blir en känsla av förlust eller att försaka.

15. Havet är vårt största batteri (i det nya elkraftslandsskapet)

Patrik Möller, vd för CorPower Ocean, och Andreas Gunnarsson, investeringsdirektör på Midroc New Technology, beskriver samarbetet i deep tech startup bolaget CorPower Ocean. Med banbrytande teknologi och världens största testrigg med simulerade vågor arbetar man för att utvinna elkraft från havsvågor. Patrik berättar om den europeiska färdplanen för havsenergi om håller på att arbetas fram. De ger också råd till dig som arbetar med ny teknik eller nya affärsmodeller som kräver stödfinansiering för att gå från idé till verklighet.

14. Dags att söka medel från europeiska innovationsfonden?

Mikael Kullman, enhetschef på Midroc Project Management, och Johan Emanuel, finansieringsexpert på IMCG, gästar det 14e avsnittet där de berättar om sina erfarenheter av att hjälpa organisationer med ansökningar till Europeiska innovationsfonden, European Innovation Fund. De ger råd om vad man ska tänka på i sin ansökan och vilka prioriteringar som är viktiga för framgångsrika investeringar för klimatåtgärder.

13. BIO-CCS och andra klimatågärder i Europas grönaste stad

Säsong två av CCS Panelen inleder med ett besök i Växjö, utsedd till Europas grönaste stad. Erik Tellgren, vd för Växjö Energi, och Julia Ahlrot, affärsutvecklare på Växjö Energi, samtalar med Bo Hjälmefjord, ansvarig för internationell utveckling i Växjö kommun, om Växjö Energis klimatåtgärder – där bio-CCS är en viktig pusselbit för att nå nettonollutsläpp.

12. Tillbakablick och framtidsspaning

I detta specialavsnitt är Martin Rödén från Captimise (tidigare BluCarbon Solutions) återigen gäst i CCS Panelen där han tillsammans med Sara Davidsson botaniserar bland godbitar från tidigare avsnitt. Du hör Tone Bekkestad, CO2 Capsol, Johanna Sandahl, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen och tidigare opublicerat material med Erik Rylander, affärsområdeschef på Stockholm Exergi. Mycket har också hänt inom CCS våren 2021, hör om nya projekt och satsningar som är på gång.

11. Vad är en kolsänka

Karolina Norbeck, vd för KLIMPO, influencer och deltagare i Klimatpolitiska vägvalsutredningen samtalar med Sara Davidsson om olika metoder för kolsänkor. Hon berättar också om KLIMPO:s arbete för att leda vägen mot ett klimatpositivt Sverige 2045. I avsnittet hör du även godbitar från tidigare program med Erik Rylander, affärsutvecklare, Stockhom Exergi och Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Heidelberg Cement.

10. Hur synen på CCS har förändrats

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, diskuterar naturliga kolsänkor, förlusten av biologisk mångfald och EU:s nya framåtlutade miljöpolitik med Sara Davidsson i CCS Panelen. Johanna beskriver också Naturskyddsföreningens förslag till hållbar energiförsörjning i Sverige och hur synen på CCS har förändrats på kort tid.

9. Forskning och näringsliv hittar gemensamma lösningar

Eva Ekholm-Stenberg, teknisk chef på Billerud Korsnäs, och Glenn Bark, universitetslektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, berättar om sitt samarbetsprojekt mellan forskningen och näringslivet för att undersöka geologisk lagring av CO2 och utveckla en teknik som fångar in koldioxid från industrin. Projektet har fått medel från Energimyndigheten.

8. Tips till företag som söker medel för CCS-satsningar

Klara Helstad, chef för enheten Hållbar industri på Energimyndigheten, berättar om myndighetens roll i klimatarbetet. Genom Industriklivet och ett regeringsbeslut nyligen om driftstöd till bio-CCS kan myndigheten nu stötta fler bolag att investera i CCS och bio-CCS. Klara ger tips om vad företag ska tänka på när de söker medel för CCS-utveckling.

7. Här kan koldioxid lagras i svenska vatten

Gry Møl Mortensen, statsgeolog på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har på regeringens uppdrag utrett var lagring av koldioxid skulle vara mest intressant geografiskt i Sverige. Hon beskriver även de främsta hindren för eventuell lagring av CO2 och vad politiskt flow skulle innebära för CCS-frågan.

6. Kolsänkor som affärsidé

Erik Rylander, affärsutvecklare på Stockholm Exergi, gästar det sjätte avsnittet där han pratar om Stockholm Exergis satsning på Bio-CCS som affärsidé och vad som krävs för att skapa en marknad för kolsänkor. Han beskriver skillnaden mellan reduce och remove och hur CDR (Carbon Dioxide Removal) kommer vara ett viktigt verktyg för att bromsa klimatförändringarna.

5. Klimatet och kolsänkor

I detta avsnitt träffar du Tone Bekkestad, tidigare meteorolog och idag marknads- och kommunikationschef på CO2 Capsol A/S. Tone berättar om sina norska erfarenheter av klimatarbetet. Som klimatexpert arbetar hon för att avliva myter om CCS och hon vet vilka konsekvenser en halv grad mer i global uppvärmning kan få för det svenska klimatet.

4. Kommer skogen att räcka?

Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio berättar om deras perspektiv på klimatåtgärder och skogen som kolsänka. Han talar också om EU:s nya taxonomi och gröna investeringar och hur Sverige måste ta en större andel av forskningspengarna.

3. Industrins klimatomställning och regionala utmaningar

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för nordiska verksamheten på Heidelberg Cement, gästar CCS Panelen och berättar att CCS är en nyckel för klimatomställningen för cementindustrin. Hon beskriver regionala utmaningar för CCS-tekniken och hur arbetet med Heidelbergs CCS-anläggning i Brevik, Norge, ska nå en fullskalig CCS.

2. Från reflektion till handling

Filip Johnsson, professor och forskare på Chalmers tekniska högskola, diskuterar tillsammans med Sara Davidsson finansieringsmöjligheter och styrmedel för CCS – vilka fungerar egentligen? Och hur ska Sverige gå från teori till praktik när det gäller CCS? Vilka politiska beslut krävs?

1. CCS for dummies

I det första avsnittet träffar du Mattias Jones och Martin Rödén från Captimise (tidigare BluCarbon Solutions). Mattias ger en inblick i grunderna för infångning av koldioxid vid olika typer av utsläppspunkter. Martin berättar om transport och lagring av insamlad CO2 för att ge en bild av hela CCS-systemet – från infångning till slutlagring.

Vill du veta mer?