26 november 2020

Midroc Properties satsning för bilfritt boende i Brunnshög, Lund

Lunds kommun har satt upp höga mål för att minska miljöbelastningen från bilar i stadsmiljö. I samarbete med Lunds kommun har Midroc valt att ta steget längre och skapa Lunds första bilfria bostadsrättsförening, Brf Life.

Midroc utvecklar bostadsprojektet Brf Life i Brunnshög, där 2 250 000 kvm tidigare obebyggd mark förvandlas till en levande stadsdel. Brunnshög är känt för att ligga i framkant när det kommer till att skapa ett hållbart boende med effektivt resursutnyttjande av energi och material. I Brunnshög förenas olika aktörer med höga ambitioner för hållbar stadsutveckling.

– I Brf Life står hälsosam livsstil, smarta lösningar och miljö i fokus. Det planeras att vara bilfritt, med naturområden runt knuten och med möjlighet att ta cykeln överallt. Till huset hör också ett utegym för att enkelt och naturligt få in träningen i livspusslet, säger Ulrika Viderum, hållbarhetssamordnare och certifieringsansvarig Midroc Properties.

Lunds kommuns har satt upp ett tredjedelsmål för Brunnshög som innebär 1/3 bil, 1/3 kollektivt och 1/3 gång och cykel. Många bostadsprojekt löser sina parkeringsbehov genom så kallade p-köp i närliggande parkeringshus. Bostadsrättsföreningen Brf Life blir Lunds första bilfria. Alla boende uppmuntras att välja andra transportsätt än bil, genom flertalet initiativ kring mobilitetslösningar, cykelpool och givetvis spårvägen som har en hållplats alldeles intill fastigheten.

– Genom en aktiv dialog och samarbete tillsammans med Lunds kommun har vi hittat vägen fram för att skapa ett unikt bilfritt boende, vilket innebär att inga p-platser tillhandahålls de boende. Inom fastigheten skapas enbart en bilpoolsplats, och en angöringsplats för lossning/lastning eller för boende med behov av handikappsparkering. Båda dessa platser är givetvis utrustade med laddstolpar, säger Malin Sjödahl, Biträdande Affärschef Midroc Properties.

Midroc har fått bra stöd i att hitta rätt typ av mobilitetsåtgärder, av bolaget Trivector i Lund som är specialister på att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid.

– Tillsammans med Midroc har vi i Brf Life fått chansen att utvecklat ett nyskapande koncept för det bilfria boendet, eller snarare kring det som kommer att finnas istället för bilar och parkering. Nu när resor och transporter på allvar går mot tjänster istället för individuellt ägande blir Brf Life en verklig föregångare, säger Björn Wendle, vice VD på Trivector Traffic.

– Det är jätteroligt att vi tillsammans med Midroc skapar ännu ett bilfritt boende i Brunnshög. Extra roligt att det är bostadsrätter eftersom vi har ett bilfritt boende med hyresrätter sedan tidigare. Brf Life ligger mitt i centrala Brunnshög nära en av spårvägens hållplatser och handel som tillsammans med den utvecklade gång- och cykelinfrastrukturen skapar goda förutsättningar för de boende att leva utan bil. Brf Life är inte bara bilfritt utan har minskat sin parkeringsefterfråga genom en rad olika mobilitetslösningar t.ex. bilpool, cykelpool, cykelparkering med hög standard och en mobilitetspott till kollektivtrafiken. Det ska bli spännande att följa projektet de kommande åren genom våra gemensamma uppföljningar, säger Viktor Edensand, Trafikplanerare på Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun. 

Hållbarhet genomsyrar hela projektet på flera sätt. Taket på fastigheten brf Life kommer att täckas med solceller för att fastigheten ska producerar stor andel egen energi. Solcellsanläggningen förses med batteri för att nyttjandet av solcellsenergin ska kunna lagras och sänka fastighetens el-kostnader samt belastning på elnätet 24 timmar om dygnet. Det blir en ekonomisk besparing för föreningen och de boende.

Lunds kommun planerar även för ”härodlat” istället för närodlat, som bland annat kan betyda parker med ätbara växter. I Brf Life kommer det att finnas odlingsmöjligheter på gården, med ett växthus, odlingsrabatter och planterade bärbuskar, örter samt bärträd. Gården förses med både fågelholkar och insektshotell för att hjälpa naturen på traven genom att skapa förutsättningar för och upprätthålla en biologisk mångfald.

Andra exempel på smarta lösningar i Brunnshög är en ny infrastruktur för yteffektiv avfallshantering och ett sammansatt system för hantering av dagvatten med kanaler, öppna dagvattenstråk och fördröjningsdammar.Gården till Brf Life har utformats att bidra till en god hantering av dagvatten, med regntunnor, genomsläppliga ytskikt som hjälper till med dagvattenfördröjningen och grönyta i lågpunkt som på ett bra sätt tar hand om regnvatten.

Fakta om Brf Life
Midroc utvecklar Brf Life som innehåller 42 bostadsrätter i ett 6 våningar högt bostadshus. Lägenheterna är 1-3 rok och mellan 35 och 75 kvm. Säljstarten för Brf Life planeras i februari 2021 och preliminär inflyttning blir till våren 2023.

Läs mer här: brf-life.se
Läs mer här: midrocproperties.se

Inom brf Life finns förutsättningar för delningsekonomi - med elbilpool, cykelpool, gemensamma verktyg och det resursekonomiska ställningstagande med att installera en gemensam tvättstugan. Här slänger du enkelt in en maskin tvätt samtidigt som du har möjlighet att slå dig ner i husets social hub, en gemensam mötesplats och extra vardagsrum för alla boende.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här