16 mars 2018

Lund planeras få fler bostäder och en ny entré till stadskärnan

Nu kommer förslaget till planprogram för Söderport i Lund skickas ut på samråd. Det innehåller nästan 600 nya bostäder, verksamhetslokaler, service, busstorg och ett rekreationsstråk i innerstadsmiljö. Midroc utvecklar tillsammans med kommunen och flera andra aktörer området.

Söderport omfattar området vid Södra vägen, Södra Esplanaden och kring Karhögstorg vid Lunds stadskärnas södra entré. Ungefär 600 nya bostäder, flera med verksamhet i bottenvåningen, ett nytt parkeringshus och även en förskola finns det möjlighet till enligt det planprogram som byggnadsnämnden skickar vidare på samråd.

- Planprogrammet för Söderport innebär att vi nu lägger sista pusselbiten för stadsförnyelsen efter Södra vägen och att Lunds centrum får en ny entré från söder. Det nya busstorget vid Söderport förbättrar kollektivtrafiken till Stadsparken och Högevallsbadet för alla Lundabor, det är något jag är extra stolt över i förslaget, säger från Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

- De boende kommer att få tillgång till bra service, goda kommunikationer och dessutom ger det gröna stråket med kopplingen mellan Hardebergaspåret och Stadsparken fina möjligheter till rekreation, säger Anders Koch, affärschef på Midroc. Vi är samtidigt glada för att det nya området kommer att leda till att Söderport får en mer stadsmässig och inbjudande karaktär.

En bärande tanke i planprogrammet är att området ska växa ihop mer med innerstaden. Idag finns det en hel del fysiska barriärer inom området men framför allt mot de omkringliggande stadsdelarna. Genom att ändra karaktär på de kvarter som fortfarande har industriprägel, skapa en kollektivtrafiknod och även förändra Södra vägen och Karhögstorg blir hela området mer innerstadslikt. Fler bostäder tryggar servicen för de som redan bor i området.

Samtidigt har det varit viktigt att bevara och förstärka de gröna och rekreativa värden som finns i området. Hardebergaspåret kommer att förbli en viktig komponent i området, som binder ihop Stadsparken och Mejeriet med Stenkrossen.

Midroc, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), Veidekke Bostad och Riksbyggen var först in med sina planansökningar för området, senare tillkom Norama. Att man samtidigt såg en utvecklingsmöjlighet i området gav stadsbyggnadskontoret en möjlighet att ta ett brett grepp och idag har man en gemensam bild av hur området kan utvecklas

Om Midrocs del i Söderport

Midroc äger fastigheten Margretedal 1 mellan Stora Södergatan och Södra vägen. Markytan är 8 600 kvadratmeter stor. Planarbete pågår för att utveckla fastigheten till ett nytt bostadsområde med plats för bl a ca 250 bostäder.

Margretedal 1 ingår i förslaget till planprogram för Söderport i Lund, som nu skickas ut på samråd av Lunds kommun.

Kontakt:

Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, tfn 073-622 92 69

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, tfn 072-987 80 65

Anders Koch, affärschef Midroc, tfn 010-470 74 15

Illustration:

Benjamin Walfridzon, Lunds kommun

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här