07 oktober 2010

Sanering på hemmaplan

EkoTec genomför f n en sanering bara några kilometer från sitt huvudkontor och behandlingsanläggning i Skelleftehamn.

Området som saneras ligger 15 km öster om Skellefteå centrum vid Skellefteälven. Här har det tidigare funnits en såg och bedrivits tillverkning av pappersmassa och träfiberskivor, en verksamhet som startade 1824 och avslutades 1992.

Området är förorenat av framför allt arsenik och dioxin, men i den etapp av saneringen som nu genomförs av EkoTec handlar det främst om jord förorenad av olja. Dessa oljeföroreningar kommer från den tidigare cisternanläggningen vid ångcentralen och från tallolja som förvarats i en cistern i den tidigare boardfabrikens källare.

Totalt ca 2000 ton jord ska schaktas bort, sorteras och behandlas. Vatten med inslag av olja i fri fas pumpas upp och tas om hand. Förutom jord och sten visade sig marken också innehålla trästockar och betongfundament, troligen rester från någon äldre kajanläggning.

Sammantaget är Scharins-saneringen ett mycket omfattande projekt som kostnadsberäknats till ca 120 milj kr. Målet är att återställa markområdet, som ligger mycket vackert till, så att det kan användas för rekreation och/eller bostäder.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här