Marksanering inför bostadsbygge i Västerås

Midroc Miljöteknik har sanerat mark inför byggande av bostäder i Västerås.

Bakgrund

Kunden MUAB är ett konsortium som exploaterar mark för byggnation av bostäder på ett område vid Mälaren i Västerås. På området har det tidigare funnits bl a varvsverksamhet. Området består av fyllnadsmassor, kolaska mm. För att uppfylla miljökraven inför den kommande etableringen behövde stora jordmassor grävas upp och saneras.

Genomförande

Förorenade jordmassor grävdes upp och fraktades till Ekotecs behandlingsanläggning hos VAFAB i Västerås. De oljeskadade massorna behandlades biologiskt och massor förorenade med tungmetaller deponerades. Under arbetet användes GIS-teknik (satellitnavigation) för att styra grävningen och klassning av massorna samt åstadkomma daglig återrapportering till beställaren.

Resultat

Första etappen startade i augusti 2007 och pågick till juni 2008. Nästa etapp startade i november 2008 och avslutades i februari 2009. Ekotec utförde sanering av de kraftigast förorenade delområdena innan vägar och bostäder började byggas. Marken återställdes fortlöpande med nya rena ersättningsmassor. Därefter tog de olika byggbolagen över och Ekotec tillhandahöll en saneringsberedskap för ytterligare förorenade massor och vattenrening för att underlätta byggprocessen.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Marksanering vid tre bensinstationer i Västerås

Tre gamla nedlagda bensinstationer i Västerås som anmälts till SPIMFAB skulle saneras och marken återställas till ursprungligt skick.

Läs nästa referensprojekt