28 oktober 2022

Biokol för en grön och hållbar stadsdel

I Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram som motsvarar Karlstad i storlek. Järfälla kommun och Granitor Aenigma har haft ett långt samarbete i både planering och genomförande av projektet Barkarbystaden II som omfattar infrastruktur och samordning för åtta kvarter samt Veddestabron som nu binder samman Barkarbystaden och Veddesta.  

I projektet har hållbar utveckling gått som en röd tråd genom den nya stadsdelen. Bland annat har biokol varit en del i att skapa hållbara lösningar.  

Vad är då biokol? 


Biokol är ett klimatsmart jordförbättringsmedel. Det skapas via en så kallad pyrolysprocess vilket betyder att torrt organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden mellan 350 och 1000 grader. Det organiska materialet kan bestå av restprodukter från exempelvis trädgårdsavfall. Koldioxid binds i materialet i processen och en av fördelarna med biokol är de klimatförbättrande egenskaperna, då det bland annat renar vatten och förbättrar jorden.   

Kolsänkor som bidrar till en grönare stadsdel 

I Barkabystaden II har man använt växtbäddar med biokol för träd och andra växter. I en stadsmiljö är det ofta knappt med kol och det har visat sig att bäddarna får växterna att må bättre och fungerar som en kolsänka. Det förbättrar syresättningen i marken och eftersom biokol tar upp mer koldioxid än det släpper ut bidrar det i sin tur till att motverka klimatförändringar. Biokol håller vatten, luft och näring i jorden och bidrar också till att man idag kan plantera andra sorters träd än tidigare.

  
En renare dagvattenhantering 

Genom Barkarbystaden rinner Bällstaån och för att bidra till områdets attraktivitet och klara snabba flödesmätningar ges den nu en ny utformning. En viktig del i arbetet är också att skapa en bra miljökvalitet där biokol kommer att användas för att rena dagvatten från områdets lokalgator och hårdgjorda ytor. Där Bällstaån i framtiden ska bidra till en fin stadsbild pågår nu ett arbete med att anlägga så kallade skelettjordar som kombineras med biokol i marken. Biokolen blandas med grov makadam och dagvattnet kommer sedan att ledas in till skelettjordarna där det renas innan det går vidare till Bällstaån. Skelettjordar är effektiva för att reducera partikelbundna föroreningar och bidra till att mindre förorenat vatten rinner ut i vattendrag. Eftersom skelettjordarna är porösa bidrar de också till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.  


-Biokol kommer definitivt spela en roll för att skapa en hållbar och livskraftig stadsdel där grönska och vatten kommer vara en del i framtidens Barkabystaden, säger Robert de Montigny, Affärsområdeschef på Aenigma.